Członkowie OSHF "FRETKA"

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków zwyczajnych ze statusem hodowcy
 3. członków wspierających
 4. członków honorowych

CZŁONEK ZWYCZAJNY

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd poprzez złożenie podpisu na deklaracji członkowskiej przez 2 członków Zarządu w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
PRAWA:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

OBOWIĄZKI:
 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia na miarę swoich możliwości,
 4. zachowywania się z godnością właściwą członkowi Stowarzyszenia, dbając jednocześnie o dobre imię Stowarzyszenia
 5. przekazywania danych statystycznych dla celów badawczych i informacyjnych,
 6. osoby poniżej 18 roku życia nie posiadają czynnego prawa wyborczego i nie mogą kandydować do władz Stowarzyszenia.

CZŁONEK ZWYCZAJNY ZE STATUSEM HODOWCY

Członkowie zwyczajni mogą ubiegać się o status hodowcy – osoby posiadającej fretkę/ki z zamiarem rozmnażania.

Członkowie zwyczajni ze statusem hodowcy zobowiązani są dodatkowo do:
 1. Poddania zwierząt ocenie
 2. Wyrażenie zgody na ocenę hodowli przez Stowarzyszenie, w tym kontrolę warunków jej prowadzenia
Członkowie zwyczajni ze statusem hodowcy mają prawo do:
 1. Korzystania z bazy danych genów
 2. Pomocy w znalezieniu partnerów dla fretek
 3. Wpisanie do bazy hodowców (dane będą umieszczone w Internecie oraz w materiałach informacyjnych stowarzyszenia)

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

CZŁONEK HONOROWY

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Zarząd.

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 4 lat,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.