Regulamin

I. Przepisy ogólne
§ 1

Regulamin Hodowli Fretek Rodowodowych wprowadza się na podstawie § 8 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Hodowców Fretek Fretka, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Hodowla fretek rodowodowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.

§ 3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych odmian barwnych pod względem cech fizycznych i psychicznych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

§ 4

Hodowlę fretek rodowodowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5

Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej samic hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Fretek rodowodowych należy do Zarządu (za pośrednictwem uprawnionych członków Stowarzyszenia).

II. Przydomki hodowlane

§ 7

 • Członek Stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu (wzór będzie dostępny na stronie) w dwóch egzemplarzach, z których po zatwierdzeniu jeden otrzymuje hodowca, drugi pozostaje w aktach Stowarzyszenia. Formularze należy przesyłać na adres siedziby Stowarzyszenia.
 • Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odmówić zarejestrowania przydomku, podając hodowcy przyczynę odmowy.
 • Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na odmianę barwną.
 • Brak zarejestrowanego przydomku uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
 • Imię fretki pisze się dużymi literami, zaś przydomek małymi, np. MYCHA od Bungo, Bungo TESS. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po imieniu fretki, co ustala się przy rejestrowaniu przydomku.
§ 8

 1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek nie może być zmieniony.
 2. Właściciel przydomku ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Stowarzyszenia. Przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomku.
 3. Nowy właściciel, po przejęciu hodowli, może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzoną przez Zarząd Stowarzyszenia. W przypadkach spornych wiążąca jest decyzja Zarządu.
III. Samice hodowlane

§ 10

 1. Do hodowli dopuszcza się samicę, która spełnia poniższe wymogi:
  1. jest zarejestrowana w Stowarzyszeniu,
  2. ukończyła 10 miesięcy,
  3. spełnia podstawowe warunki dla samic, tj.:
   • Waga - powyżej 500 g<
   • Brak widocznych wad fizycznych
   • Nie jest agresywna
  4. samica może mieć młode 1 raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd potwierdza spełnienie przez samicę powyższych wymogów poprzez adnotację lub w rodowodzie: "SAMICA HODOWLANA" wraz z datą, imienną pieczęcią osoby dokonującej wpisu, pieczęcią Stowarzyszenia oraz podpisem. Samica uznana jest za hodowlaną od daty dokonania powyższej adnotacji.
§ 11
 1. Miot importowanej samicy, uznaje się na podstawie kwalifikacji hodowlanej kraju pochodzenia. Stałą kwalifikację hodowlaną taka samica uzyskuje, o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Stowarzyszenia, wymogi Regulaminu Hodowli Fretek rodowodowych OSHFF.
§ 12
 1. Członkowie Stowarzyszenia lub inne osoby mogą wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o zawieszenie uprawnień hodowlanych samicy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Samica traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 4 lata.
 3. Stowarzyszenie, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli samicy, która ukończyła 4 lata, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo.
 4. Skreśla się z ewidencji samicę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela.
IV. Samce reproduktory

§ 13

 1. Do kryć dopuszcza się samca, który spełnia poniższe wymogi:
  1. jest zarejestrowany w Stowarzyszeniu,
  2. ukończył 10 miesięcy,
  3. samiec zarejestrowany w zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi hodowlane, może być użyty przez członków Stowarzyszenia bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywa w Polsce.
  4. spełnia podstawowe warunki dla samców, tj.:
   • Waga - powyżej 800 g
   • Brak widocznych wad fizycznych
   • Nie jest agresywny
  5. reproduktor importowany z zagranicznej organizacji jest umieszczany na liście reproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w Stowarzyszenia, wymogi Regulaminu Hodowli Fretek Rodowodowych.
  6. samiec może dokonać 5 skutecznych kryć rocznie.
§ 14
 1. Zarząd potwierdza spełnienie przez samca powyższych wymogów poprzez adnotację w rodowodzie: "SAMIEC REPRODUKTOR" wraz z datą, imienną pieczęcią osoby dokonującej wpisu, pieczęcią Stowarzyszenia oraz podpisem. Samiec uznany jest za hodowlanegi od daty dokonania powyższej adnotacji.
§ 15
 1. Członkowie Stowarzyszenia lub inne osoby mogą wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o zawieszenie uprawnień hodowlanych samca na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego.
 3. Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela w Stowarzyszeniu.
V. Prawa i obowiązki hodowcy

§ 16

 1. Hodowca ma prawo do:
  1. uzyskania porad i wszelkich informacji w Zarządzie Stowarzyszenia,
  2. dostępu do listy reproduktorów,
  3. wyboru reproduktora,
  4. odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
  5. zastrzeżenia w metryce, że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w ewentualnie wydanym rodowodzie. Zastrzeżenie takie musi zawierać powód uzasadniający wpis w metryce.
 2. Hodowca ma obowiązek:
  1. otoczyć opieką posiadane fretki, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
  2. upewnić się czy samiec, którym zamierza kryć samicę, jest reproduktorem,
  3. ograniczyć mioty samicy do jednego w roku kalendarzowym,
  4. przed planowanym kryciem samicy (w kraju lub za granicą) zgłosić krycie wypełniając KARTĘ KRYCIA (wzór będzie dostępny na stronie) i przesłać ja do Zarządu i uzyskać na niej od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia; przy kryciu za granicą uzyskać dodatkowo kserokopię rodowodu lub karty hodowlanej reproduktora,
  5. przed kryciem samicy ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,
  6. w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz Stowarzyszenie o urodzeniu się szczeniąt oraz ich liczbie,
  7. złożyć w Stowarzyszeniu w stosownym terminie (najpóźniej na 2 tygodnie przed wydaniem młodych nowym właścicielom): Kartę Krycia (wzór), w przypadku krycia za granicą dodatkowo kserokopię rodowodu lub karty hodowlanej reproduktora, kartę miotu (wzór będzie dostępny na stronie); złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk,
  8. udostępnić uprawnionym przedstawicielom Stowarzyszenia miot i hodowlę do przeglądu; Przeglądy takie będą przeprowadzane wyrywkowo jednak odmowa udostępnienia miotu do przeglądu uprawnia Zarząd do odmowy wydania metryk; w przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić identyfikację szczeniąt na podstawie badań DNA; brak zgody hodowcy może być podstawą odmowy wydania metryk; protokół przeglądu miotu (wzór) sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Zarządu.
  9. przeprowadzić odrobaczenie miotu po w wieku 6-ciu tygodni;
  10. przeprowadzić szczepienie ochronne przeciw nosówce w wieku 7 tygodni.
  11. wydawać nabywcom szczenięta w wieku 8-miu tygodni wraz z metrykami i książeczkami zdrowia,
  12. uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawartą pisemną umową.
  13. w przypadku stwierdzenia wad wrodzonych u szczeniąt w metryce musi znaleźć się zapis, że szczenię nie jest hodowlane.
VI. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora

§ 17

 1. Właściciel reproduktora ma prawo:
  1. odmowy udostępnienia samca do krycia, bez podania przyczyny,
  2. pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą.
 2. Właściciel reproduktora ma obowiązek:
  1. otoczyć opieką posiadane samce, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, poddawać szczepieniom ochronnym,
  2. udostępniać samca do krycia wyłącznie samic hodowlanych,
  3. przed kryciem samicy ustalić na piśmie z hodowcą warunki rozliczenia należności za krycie,
  4. bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA (wzór), a jej przesłać na adres siedziby Stowarzyszenia w ciągu 14 dni,
  5. umożliwić i ułatwić uprawnionym członkom Stowarzyszenia kontrolę warunków utrzymania samca i jego kondycji.
VII. Ekwiwalent za krycie

§ 18

 1. Przed dokonaniem krycia, właściciel samicy i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić warunki rozliczenia należności za krycie. Zwyczajowo jest to ekwiwalent ceny sprzedaży 1 szczeniaka pod warunkiem uzyskania, tzw. pełnego miotu czyli minimum 4 młode.
VIII. Dokumentacja hodowlana

§ 19

 1. Karta krycia, karta miotu i ewentualnie protokół przeglądu miotu są podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd. W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopię rodowodu lub karty hodowlanej reproduktora.
 2. Karty krycia, karty miotu i metryki są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.
§ 20
 1. Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania fretki w Stowarzyszeniu, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i wydania Rodowodu lub Wyciągu z KW.
 2. Rodowody fretek wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania fretki wyłącznie na terenie RP. Rodowody eksportowe są podstawą zarejestrowania fretki w kraju lub za granicą.
 3. Dokumentację fretek zarejestrowanych w Stowarzyszeniu stanowią karta fretki (wzór) oraz kopia rodowodu.
§ 21
 1. Rodowód eksportowy samca/samicy wystawiony przez zagraniczną organizację, prowadzącą dokumentację, musi być przesłany do Zarządu w celu nostryfikacji. Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca się właścicielowi fretki. Numer wpisu do PKR lub KW umieszcza się w dokumentacji samca/samicy po numerze rodowodu zagranicznego.
§ 22
 1. Księgę Wstępną prowadzi się dla zwierząt, których rodzice nie dysponują rodowodami.
 2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego samca lub samicę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej odmiany barwnej, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się "Wniosek o wpisanie samca/samicy do Księgi Wstępnej" (wzór będzie dostępny na stronie). Właściciel samca/samicy wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.
 3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Sędzia Stowarzyszenia.
 4. Potomstwu fretek z KW wydaje się metryki.
 5. Samca/samicę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej Fretek.
§ 23
 1. Zmiana właściciela samca/samicy musi być zgłoszona, w terminie do 14 dni, w Zarządzie celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela.
§ 24
 1. O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel fretki zawiadamia Zarząd, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją "duplikat".
IX. Postanowienia końcowe

§ 25
 1. Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.
§ 26
 1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd na wniosek Komisji Hodowlanej.
 2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców lub właścicieli reproduktorów Zarząd, na wniosek członka Stowarzyszenia, kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd koleżeński Stowarzyszenia.
§ 27
 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli fretki rodowodowej, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd na wniosek członka Stowarzyszenia.
 2. Komisja Hodowlana pełni rolę organu odwoławczego od decyzji Zarządu.
 3. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji fretki. Badanie takie wykonywane jest na koszt hodowcy a w przypadku jeżeli okaże się nieuzasadnione koszty są zwracane przez Stowarzyszenie.
§ 28
 1. Po wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia lub ustaniu jego członkostwa, samce/samice na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru Stowarzyszenia i nie mogą być przerejestrowane na inną osobę. Skreślenia dokonuje Zarząd.
 2. W okresie zawieszenia w prawach członka, posiadane przez niego samce/samice nie mogą być przerejestrowane na innego członka Stowarzyszenia i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach, konkursach i pokazach.
§ 29
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2005 roku.