Statut

Rozdział I   Postanowienia ogólne

§ 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Hodowców Fretek „Fretka”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II   Cele i formy działania

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:
 1. Poprawa warunków hodowli fretek w Polsce.
 2. Poprawa warunków bytowania fretek i ich dobrostan.
 3. Działania na rzecz poszerzania wiedzy o fretkach i warunkach ich hodowli.
 4. Pomoc poczatkujacym hodowcom, wymiane doswiadczen miedzy hodowcami.
 5. Promocja prawidłowych warunków hodowli.
 6. Działania na rzecz badań naukowych służących hodowli fretek.. Członkowie Stowarzyszenia dołożą wszelkich starań aby uzyskane wyniki badań nie zostały wykorzystane do celów hodowli futrzarskich.
 7. Wspieranie i promowanie akcji antyfutrzarskich.
 8. Standaryzacja odmian kolorystycznych.
 9. Poprawa jakości materiału genetycznego fretek.
 10. Działania na rzecz promocji i rozwoju krajowego rynku artykułów dla fretek.
 11. Pomoc członkom stowarzyszenia

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Wspieranie projektów i działań w sferze zainteresowań Stowarzyszenia.
 2. Tworzenie opracowań i analiz dotyczących fretek i ich hodowli.
 3. Wykonywanie i wdrażanie projektów zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie pomocy hodowcom w zakresie doboru materiału genetycznego.
 5. Pomoc w zawieraniu kontaktów pomiędzy hodowcami w zakresie wymiany doświadczeń i materiału genetycznego.
 6. Doradztwo w zakresie warunków hodowli.
 7. Pomoc w egzekwowaniu praw zwierząt.
 8. Propagowanie idei zgodnych z celami Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań, wystaw, wykładów, odczytów, sesji, seminariów, konferencji, konkursów, szkoleń, pikiet, demonstracji, manifestacji, akcji reklamowych, konferencji prasowych oraz akcji medialnych.
 9. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami oraz instytucjami krajowymi
 10. i zagranicznymi w zakresie przedmiotu działań Stowarzyszenia.
 11. Wspieranie środowisk naukowych prowadzących badania i inną działalność pozostającą w zgodzie z celami Stowarzyszenia.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 13. Gromadzenie środków finansowych na cele Stowarzyszenia.
 14. Działalność edukacyjna prowadzona w placówkach handlu detalicznego mająca na celu poprawę jakości warunków prowadzenia handlu fretkami.
 15. Stworzenie spisu fretek "standaryzowanych" (tj. takich, których właściciele będą chcieli poddać zwierzę ocenie i zamierzają je rozmnażać) oraz spisu wszystkich fretek trzymanych w warunkach domowych.
 16. Organizacja wystaw fretek w celu selekcji najlepszego materiału genetycznego dla dalszej hodowli.
 17. Propagowanie wiedzy na temat fretek (wydawanie materiałów informacyjnych – biuletyny, ulotki, itp.)
 18. Nadawanie certyfikatów dla hodowli spełniających warunki prawidłowej hodowli.
 19. Podejmowanie innych działań mających służyć realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą gdzie dochody będą przeznaczone na realizację celów Statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. Rozdział III   Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd poprzez złożenie podpisu na deklaracji członkowskiej przez 2 członków Zarządu w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  3. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia na miarę swoich możliwości,
  4. zachowywania się z godnością właściwą członkowi Stowarzyszenia, dbając jednocześnie o dobre imię Stowarzyszenia
  5. przekazywania danych statystycznych dla celów badawczych i informacyjnych,
  6. osoby poniżej 18 roku życia nie posiadają czynnego prawa wyborczego i nie mogą kandydować do władz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni mogą ubiegać się o status hodowcy – osoby posiadającej fretkę/ki z zamiarem rozmnażania.
 2. Członkowie zwyczajni ze statusem hodowcy zobowiązani są dodatkowo do:
  1. Poddania zwierząt ocenie
  2. Wyrażenie zgody na ocenę hodowli przez Stowarzyszenie, w tym kontrolę warunków jej prowadzenia
 3. Członkowie zwyczajni ze statusem hodowcy mają prawo do:
  1. Korzystania z bazy danych genów
  2. Pomocy w znalezieniu partnerów dla fretek
  3. Wpisanie do bazy hodowców (dane będą umieszczone w Internecie oraz w materiałach informacyjnych stowarzyszenia)

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 4 lat,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV   Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 1 godzinę po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w

  § 33 ust.1 i 2.

 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 21

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. Rozdział V   Walne Zebranie

§ 22

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być:
  1. Zwyczajne,
  2. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem

  § 19.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 33 ust.1 i 2).

 8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 2) uchwalenie statutu i jego zmian, 3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 4) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 7) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Rozdział VI Zarząd Stowarzyszenia

§ 24

 1. Zarząd składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Prezesa i dwóch wiceprezesów.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby przynajmniej raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 3. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych, wspierających i honorowych
 11. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 12. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
 13. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 14. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 15. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących odznak i wyróżnień w tym ich przyznawania,
 16. podejmowanie uchwał dotyczących składek członkowskich oraz w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 17. podejmowanie uchwał w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.

§ 26

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 27

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Rozdział VII   Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział VIII   Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 32

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia (dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia), dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 33

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział IX   Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.